ALGEMENE VOORWAARDEN

Gratis website (Fix For Free) Campagne

In het kader van de Fix For Free Campagne van N.V. Dropsolid en merknaam Cooldrops geeft N.V. Dropsolid het gebruik van maximaal 1 000 Fix websites aan ondernemers met een maatschappelijke zetel gevestigd in Vlaanderen.

 

Wat is een Fix Website?

Een Fix-website is een basiswebsite van Cooldrops en kent enkele beperkingen op vlak van aanpasbaarheid en opties, zoals beschreven op de website van Cooldrops.be. Fix-websites zijn in het Cooldrops gamma het startproduct om digitaal te kunnen ondernemen en moeten ook zo beschouwd worden. Er is geen maatwerk mogelijk op een Fix-website. De uiterlijke kenmerken van de website (lay-out, lettertype, kleuren, etc) zijn beperkt aanpasbaar. N.V. Dropsolid is niet verplicht in te gaan op verzoeken tot wijzigingen. N.V Dropsolid behoudt de auteursrechten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van de website. De opdrachtgever heeft geen enkel recht in verband met de website, bestanden, codes, template, database, lay-out, hosting, enz. Alle data en traffic data (IP, MAC-addressen, etc.) zijn eigendom van N.V. Dropsolid en kunnen naar goeddunken door deze laatste gebruikt worden. Op het einde van het gebruik kan de website weggehaald worden. Voorbeelden van bestaande Fix-websites zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen.

 

Wie kan deelnemen?

Iedere ondernemer met een ondernemingsnummer en een maatschappelijke zetel gevestigd in Vlaanderen, kan zich inschrijven voor een gratis Fix-website. Er wordt slechts één (1) inschrijving per ondernemingsnummer toegestaan. 


N.V. Dropsolid behoudt zich het recht voor om bepaalde inschrijvingen te weigeren zonder opgave van reden.

 

Hoe kan je deelnemen?

Deelnemen kan door het formulier in te vullen op de website van de actie: www.ikonderneemdigitaal.be

Oplevering van de Fix website:

Bij goedkeuring verkrijgt de opdrachtgever telefonisch of via e-mail de logingegevens van zijn staging-site. De opdrachtgever heeft een maand tijd om die website in te vullen. Na deze maand beoordeelt N.V. Dropsolid of de website gepubliceerd of verwijderd wordt. Het weigeren van de website kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

Duur van het gebruik van de Fix website:

De opdrachtgever mag de website gebruiken voor een onbepaalde duur. 

 

Opschorting of stopzetting:

N.V. Dropsolid kan op ieder ogenblik beslissen de actie op te schorten of stop te zetten.
N.V. Dropsolid kan op ieder ogenblik beslissen om (bepaalde) websites niet te maken of het gebruik van de website stop te zetten, zonder enige opzeggingstermijn. In geen van deze gevallen kan dit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding aan de opdrachtgever.

 

Domeinnaam:

De door de opdrachtgever gevraagde domeinnaam is gedurende één jaar gratis.

Indien de opdrachtgever de website verder gebruikt na dat jaar, dan zullen vanaf dat moment de domeinnaam en de hostingkosten 35,00 euro exclusief BTW per jaar bedragen. Het gebruik van de website zelf blijft volledig gratis.

Indien de opdrachtgever beslist om na afloop van het eerste jaar het gebruik van de website stop te zetten, dan zal hij Dropsolid N.V. daarvan inlichten uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van het jaar. In dat geval kan de domeinnaam overgedragen worden aan de opdrachtgever, met inachtname van de normale procedures van domeinnaamoverdrachten, indien de opdrachtgever daarom vraagt. Het voorgenoemde bedrag van 35 euro exclusief BTW kan door Dropsolid N.V. voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft gefactureerd worden en kan nooit teruggevorderd worden, ook niet pro rata.

 

Inhoud van de Fix website:

N.V. Dropsolid is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. N.V. Dropsolid wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan N.V. Dropsolid aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de schrijfwijze (incl. taalfouten) van de publicatie.

 

Reclame en promo:

Door zich in te schrijven geeft de opdrachtgever zijn toestemming om door of namens N.V. Dropsolid op regelmatige basis gecontacteerd te worden voor informatie-, marketing-, reclame- en public relations-doeleinden. 
N.V. Dropsolid is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten.

 

Wijziging voorwaarden:

N.V. Dropsolid mag op ieder moment de voorwaarden voor deze campagne met onmiddellijke ingang wijzigen.

 

Recht(bank):

Op deze campagne is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect hieruit voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de rechtbanken bevoegd in het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van N.V. Dropsolid is gevestigd.

Claim je gratis website!